Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20)