Statistike i podaci
objavljeno:
25. May 2020.
Opis (tag)
Autor
Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

12.svibnja 2020. objavljene su III. Izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

Predmet Poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
– najniži iznos: 1.000.000,00 HRK
– najviši iznos: 50.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:
    • izgradnje, nadogradnje, dogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje;
    • aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE
  • Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
  • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Otvoren: 03.02.2020. do 01.10.2020.

Natječaj je objalvljen i na stranciama eFondovi.

Tekst preuzet sa: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-izgradnja-i-opremanje-postrojenja-za-biolosku-obradu-odvojeno-sakupljenog-biootpada/