direktiva
Direktiva o industrijskim emisijama
Direktiva o utvrđivanju postupka pružanja informacija
Direktiva o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom
SUP direktiva