uredba
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Zakon o provedbi Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Uredba o objavljivanju upućivanja na norme u vezi s Direktivom o ambalaži i ambalažnom otpadu
Uredba o uspostavljanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa zagađivala