EU zakonodavstvo
objavljeno:
22. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o geološkom skladištenju ugljikova dioksida

U prilogu možete pronaći Direktivu 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktiva Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.