EU zakonodavstvo
objavljeno:
21. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o izmjeni direktiva radi njihove prilagodbe Uredbi o razvstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

U prilogu možete pronaći Direktivu 2008/112/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.