EU zakonodavstvo
objavljeno:
21. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

U prilogu možete pronaći Direktivu 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.