EU zakonodavstvo
objavljeno:
23. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

U prilogu možete pronaći Odluku Vijeća (93/98/EZ) od 1. veljače 1993. o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Baselska konvencija).

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.