HR zakonodavstvo, Zakonodavstvo
objavljeno:
20. September 2022.
Opis (tag)
Autor
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Dana 22.09.2022. u Narodnim Novinama 106/2022 stupa na snagu novi Pravilnik o gospodarenju otpadom.

Stupanjem na snagu novoga Pravilnika prestaje važiti  stari Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20), osim članka 47. i Dodatka XIII. koji se odnose na udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu.

Pravilnik propisuje neznatno drugačiji Prateći list, a navedeno je da će upute za ispunjavanje istoga biti objavljene na stranicama Ministarstva danom stupanja na snagu.

Osim sadržaja i obrasca pratećeg lista Pravilnik propisuje:

 1. pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima
 2. sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu
 3. sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu
 4. sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu i obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada
 5. način obavljanje postupaka gospodarenja otpadom
 6. popis vrsta otpada koje osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati bez naknade
 7. metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom zbog otpada
 8. popis postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, obrazac zahtjeva i obrazac dozvole za gospodarenje otpadom, te sadržaj elaborata gospodarenja otpadom
 9. postupci oporabe i način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom odnosno koji se obavljaju temeljem upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja
 10. način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom
 11. pojedinosti financijskog jamstva, način određivanja iznosa financijskog jamstva, način postupanja nadležnog tijela u svezi financijskog jamstva te način izračuna iznosa financijskog jamstva ili ekvivalentnog osiguranja za pošiljke koje podliježu notifikacijskom postupku
 12. katalog otpada usklađen s Popisom otpada iz Zakona, te opasna svojstva otpada
 13. način izračuna ciljeva gospodarenja otpadom te izvješća koja se dostavljaju Europskoj komisiji.

Pravilnik možete pronaći na službenim stranicama NN: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1552.html, ili ga preuzeti ovdje.

Imate dodatnih pitanja?
Naišli ste na nepravilnosti u tekstu?
Javite nam se na
info@oro.hr!

Foto: Image by Larisa Koshkina from Pixabay