HR zakonodavstvo
objavljeno:
11. February 2021.
Opis (tag)
Autor
Stiže li nam novi Zakon o gospodarenju otpadom?

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 10.2.2021. objavilo Test malog i srednjeg poduzetništva za nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom

Procjenjuju da:

  • se može ukinuti postojeća obveza ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom za sakupljanje otpada – za provedbe nadzora ista se može zamijeniti obvezom upisa i dostave podataka u Očevidnik sakupljača i oporabitelja;
  • za postojeću dozvolu za gospodarenje otpadom potrebno je urediti rok važenja 10 godina (sada nema rok trajanja, svakih 5 godina radi se provjera okolnosti);
  • je potrebno dodatno, na precizniji način urediti odredbe o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, cijena javne usluge itd.);
  • je potrebno dodatno proširiti pravni okvir za ponovnu uporabu i izvan proizvođačkih djelatnosti, te dodati centre za ponovnu uporabu kao važan element sprečavanja nastanka otpada posebice u svezi predmeta opće uporabe;
  • je moguće smanjiti opseg obveze vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada na način da proizvođači neopasnog otpada više ne moraju voditi očevidnik, dok obveza ispunjavanja i predaje pratećeg lista uz pošiljku otpada treba ostati za sve proizvođače otpada i osobe koje gospodare otpadom;
  • postojeća obveza imenovanja povjerenika za gospodarenje otpadom i zamjenika povjerenika za pravne osobe koje zapošljavaju 50 i više osoba predstavlja opterećenje poslovanja koje nije nužno te se treba ukinuti;
  • obveza ishođenja potvrde o izobrazbi o gospodarenju otpadom za direktora odnosno fizičku osobu koja upravlja davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada predstavlja opterećenje poslovanja koje nije nužno te se treba ukinuti;
  • je nužno dodatno urediti odredbe o ekonomskim instrumentima gospodarenja otpadom (poticajna naknada, naknada za odlaganje otpada, naknada zbog blizine odlagališta i naknada za korištenje odlagališta, povratna naknada, naknada gospodarenja otpadom u okviru proširene odgovornosti proizvođača);
  • postojeća obveza, propisana sadašnjim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, o upisu osoba u Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku te obveza upisa u Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku nije više nužna, a opterećuje poslovanje gospodarskih subjekata – podaci o osobama koje obavljaju prekogranični promet otpadom koji ne podliježe notifikacijskom postupku, za potrebe obavljanja nadzora, sadržani su u e-ONTO aplikaciji dostupnoj tijelima nadzora.

Ciljevi novog Zakona o gospodarenju otpadom:

1. uskladiti propise koji uređuju gospodarenje otpadom s pravnom stečevinom EU i unaprijediti načine obračuna naknada koje se plaćaju u sustavima posebnih kategorija otpada;

2. unaprijediti sustav gospodarenja otpadom ukidanjem obveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom za sakupljanje otpada te propisivanje roka važenja dozvole za gospodarenje otpadom, izmjenom nadležnosti za vođenje očevidnika za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, bolje integrirati planiranje u gospodarenju otpadom uvođenjem planova na razini jedinica područne (regionalne) samouprave, ukidanjem obveze imenovanja povjerenika i zamjenika povjerenika za gospodarenje otpadom te ukidanjem obveze upisa u Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, obveza upisa u Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku te obveze vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada za proizvođača neopasnog otpada;

3. unaprijediti sprečavanje nastanka otpada u Republici Hrvatskoj uređivanjem pravnog okvira za Centre za ponovnu uporabu te uvođenjem novih ekonomskih instrumenata gospodarenja otpadom u obliku poticaja za sprečavanje nastanka otpada, visokokvalitetnog recikliranja i smanjenje odlaganja otpada.

Na službenim stranicama aplikacije e-Savjetovanja možete se uključiti u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata: https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/1123

Imate dodatnih pitanja?
Naišli ste na nepravilnosti u tekstu?
Javite nam se na
info@oro.hr!